ระบบเรียกดูข้อมูลของสำนักพัฒนาสังคม

รายการข้อมูล

------------------------------------------
ข้อมูลชุมชนในกรุงเทพมหานคร
รายชื่อชุมชนในกรุงเทพมหานคร
สรุปจำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน
------------------------------------------
ผู้ขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แยกตามเขต
------------------------------------------
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน(รายศูนย์ฯ)
------------------------------------------
จำนวนผู้ได้รับเบี้ย กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ได้รับเบี้ย กรุงเทพมหานครรายปี
------------------------------------------
ข้อมูล Bangkok Brand
------------------------------------------
ข้อมูลหอพักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------
BKK FOODBANK
------------------------------------------

จัดทำโดย สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

4095/25-26 อาคาร3 ร.ร. ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2245-6048